Drawsko Pomorskie

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
Nazwa niemiecka Dramburg
Powiat drawski
Gmina Drawsko Pomorskie
Strona internetowa miejscowości.


Drawsko Pomorskie (niem. Dramburg) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, siedziba powiatu drawskiego oraz gminy miejsko-wiejskiej Drawsko Pomorskie.

Położenie

Klimat

Obiekty fizjograficzne

Przyroda

Historia

Samorząd

Organami samorządowymi w Drawsku Pomorskim jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta[1]. Funkcję burmistrza sprawuje Zbigniew Ptak, funkcjonuje również stanowisko zastępcy burmistrza, którym jest Marek Tobiszewski[2]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[3].

Aktualny skład Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim[4]:

Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[5].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[6]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Nasz Powiat - To My zdobył 8 mandatów
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP zdobył 4 mandaty
 • Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej zdobył 2 mandaty
 • Komitet Wyborczy Wyborców "Głos Wsi" zdobył 1 mandat


W głosowaniu na Burmistrza:

 • Krzysztof Jan Czerwiński - członek Platformy Obywatelskiej RP - liczba oddanych głosów 1665,co stanowiło 30.33%
 • Zbigniew Ptak - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 3824,co stanowiło 69.67% - wybrany burmistrzem

Przy Radzie Miasta działają komisje[7]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Gospodarczo - Finansowa
 • Komisja Komunalną
 • Komisja Infrastruktury Społecznej
 • Komisja Rozwoju Wsi i Rolnictwa
 • Komisja Organizacyjna

W mieście działają jednostki pomocnicze gminy[8]:

 • Osiedle Nr 1 Samorządu Mieszkańców w Drawsku Pomorskim
 • Osiedle Nr 2 Samorządu Mieszkańców w Drawsku Pomorskim

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[9]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 24
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 2
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 84
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 8
Sekcja F - Budownictwo 170
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 418
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 81
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 38
Sekcja J - Informacja i komunikacja 12
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 56
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 162
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 101
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 31
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 13
Sekcja P - Edukacja 72
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 128
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 21
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 95
Ogółem 1 517

Kultura

Kultura w Drawsku Pomorskim według danych GUS, stan na 2012 rok[10]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 1
Liczba czytelników w ciągu roku 1 342

Oświata

Oświata w Drawsku Pomorskim według danych GUS, stan na 2011 rok[11]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
2
Liczba dzieci w przedszkolach 334
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 664
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 635
Szkoły zasadnicze
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 155
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 4
Liczba uczniów 438

Kościoły i związki wyznaniowe

W Drawsku Pomorskim działają parafie rzymskokatolickie[12]:

 • Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim (liczba wiernych: 9 015)
 • św. Pawła Apostoła w Drawsku Pomorskim (liczba wiernych: 3 178)

Zakon rzymskokatolicki żeński [13]:

 • Sercanki (bezhabitowe) - Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca NMP (Congregatio Filiarum Purissimi Cordis BMV- CSM)

Sport

Sport w Drawsku Pomorskim według danych GUS, stan na 2010 rok[14]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 3
Liczba sekcji sportowych 6
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 245
Liczba kobiet 71
Suma 316
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 170
Liczba dziewcząt 71
Suma 241

Turystyka

Demografia

Liczba mieszkańców w gminie Drawsko Pomorskie jest stała, ma na to wpływ dodatni przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił 2,7 na 1000 mieszkańców, oraz ujemne ale stosunkowo niskie saldo migracji gminnych wewnętrznych, które wynosiło w 2012 roku -8 osób a saldo migracji zagranicznych wyniosło 4 osoby[15]. Gęstość zaludnienia w Drawsku Pomorskim wynosi 533 osoby na 1 km2[16].

Liczba ludności w gminie Drawsko Pomorskie na przestrzeni lat 2008 - 2012[17].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 11 439 11 385 11 906 11 917 11 895
Kobiety 5 944 5 918 6 145 6 172 6 176
Mężczyźni 5 495 5 467 5 761 5 745 5 719

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[18]:

 • przedprodukcyjnym - 2 155 osób - 18,1%
 • produkcyjnym - 7 729 osób - 65,0%
 • poprodukcyjnym - 2 011 osób - 16,9%


W Drawsku Pomorskim na 100 mężczyzn przypada 108 kobiet[19].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w Drawsku Pomorskim według danych GUS, stan na 2011 rok[20]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 1
Liczba jednostek niepublicznych 5
Suma 6
Liczba praktyk lekarskich 5
Apteki ogólnodostępne[21]
Liczba aptek ogólnodostępnych 5
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 2 379

Herb

Herb Drawska Pomorskiego

Herb w podobnej formie pojawia się już na najstarszych pieczęciach miejskich Drawska Pomorskiego z XIV w. Orzeł znajdujący się w herbie nawiązuje do orła brandenburskiego, herbu założycieli miasta. Herb przedstawia na białym lub srebrnym tle otwartą bramę zamku z dwoma wieżami zamku w kolorze czerwonym, pomiędzy nimi czerwony brandenburski orzeł zwrócony w prawo, pod nim niebieskie fale rzeki Drawy[22].
Obecny herb Statut gminy definiuje jako: tarcza z wizerunkiem dwóch trójkondygnacyjnych wież zwieńczonych stożkowymi hełmami z gałką połączonych łukiem, na środku którego stoi wieżyczka z blankami. Pod łukiem pomiędzy wieżami umieszczony jest orzeł patrzący w lewo, u spodu herbu sfalowana woda. Wieże, łuk z wieżyczką oraz orzeł są koloru czerwonego; dziób i szpony orła koloru żółtego; woda koloru niebieskiego a tarcza biała[23].
Zabytki

Dawny "dom solny", do 1945 roku siedziba Heimatkreis Museum
Pomniki

Osoby urodzone w miejscowości

 • Hans Urlich Kempski - niemiecki dziennikarz

Osoby związane z miejscowością

Przypisy

 1. Uchwała nr XXVIII/284/2012 z 29.11.2012 r., Statut Gminy Drawsko Pomorskie, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomrskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=165088
 2. Organizacja Urzędu, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=9452
 3. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Drawskiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/File/obwieszczenie.pdf
 4. Rada Miejska VI kadencji - 2010 - 2014, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=151083
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 6. Wybory Samorządowe 2010 - Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat drawski - gm. Drawsko Pomorskie w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, [online] [Przeglądany 18.07.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/320302.html
 7. Uchwała nr XXVIII/284/2012 z 29.11.2012 r., Statut Gminy Drawsko Pomorskie, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomrskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=165088
 8. Jednostki pomocnicze Gminy, Osiedla w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomrskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=110180
 9. Portret miasto Drawsko Pomorskie. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 10. Portret miasto Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 11. Portret miasto Drawsko Pomorskie. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 12. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.07.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 13. Zgromadzenia zakonne żeńskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.07.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=zenskie
 14. Portret miasto Drawsko Pomorskie. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 15. Portret miasto Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 16. Portret miasto Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Portret gmina Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 18. Portret miasto Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 19. Portret miasto Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 20. Portret miasto Drawsko Pomorskie. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 21. Dane z 2012 roku.
 22. Białecki, Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 23. Uchwała Nr VI/30/2003 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 619, Nr 51, poz. 894; z 2009 r. Nr 51, poz. 1295)

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też