Gmina Cedynia

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Cedynia
Gmina Cedynia
podział administracyjny powiatu gryfińskiego
Powiat gryfiński
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 14
Liczba miejscowości 20 + 1 (Cedynia)
Strona internetowa miejscowości.

Gmina Cedynia położona jest w południowo-zachodniej części powiatu gryfińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Cedynia (adres Urządu Gminy Cedynia - pl. Wolności 1).

Geografia

Powierzchnia gminy wynosi 18 061 ha. Gmina Cedynia graniczy na zachodnie z rzeką Odrą, na północny wschód z gminą Chojna, na wschodzie z gminą Moryń, a na południowym wschodnie z gminą Mieszkowice. Gmina jest najbardziej wysuniętą na zachód częścią Polski. [1]

Położenie

Większa część gminy Cedynia leży na Pobrzeżu Południowobałtyckim w mezoregionie Doliny Dolnej Odry. Wyznacznikami lokalnego krajobrazu są liczne wzgórza morenowe oraz strome skarpy doliny odrzańskiej. Południowo-zachodnia część gminy, obejmująca fragment rzeki Odry oraz liczne łąki i pastwiska, zaliczana jest do Kotliny Freinwaldzkiej (Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka). W północnej części gminy znajdują się najlepiej zachowane fragmenty moreny czołowej w postaci Wzgórz Krzymowskich, wśród których dominuje wzniesienie Zwierzyniec o wysokości 167 metrów nad poziomem morza. [2] [3]

Klimat

Gmina Cedynia leży w obrębie dwóch krain klimatycznych, tj. Doliny Odry i Pojezierza Myśliborskiego.

Na zachodzie pas kilkunastu kilometrów ciągnący się wzdłuż Odry leży w obrębie krainy klimatu Doliny Odry. Jest to najcieplejsza kraina klimatyczna województwa zachodniopomorskiego, o najdłuższym okresie wegetacyjnym. Wiosna zaczyna się tu około 1 kwietnia, zima natomiast późno i trwa najwyżej 42 dni. Cechą klimatu krainy jest duża ilość dni z przymrozkami wiosennymi i jesiennymi.

Pozostała część gminy Cedynia znajduje się w strefie krainy klimatycznej Pojezierza Myśliborskiego. Okres wegetacyjny zaczyna się 3 kwietnia, natomiast zima kilka dni wcześniej i trwa dłużej niż w Dolinie Odry. [4]

Obiekty fizjograficzne

 • rzeka Odra
 • jezioro Orzechów (29,4 ha)
 • jezioro Czachów (14,8 ha)
 • Wzgórza Krzymowskie
 • Góra Czcibora [5]

Przyroda

Lasy [6] [7]

Lasy zajmują około 40,0% powierzchni gminy (7 222 ha). Zarządzają nimi Nadleśnictwa Chojna i Mieszkowice.

Parki [8]

 • Radostów - park krajobrazowy (4 ha)
 • Czachów - pałac dworski
 • Czelin - park dworski
 • Lubiechów Górny - park dworski
 • Orzechów - park dworski

Cedyński Park Krajobrazowy: [9] [10] [11]

Utworzony 1 kwietnia 1993 roku. Ulokowany nad Odrą. Jego powierzchnia wynosi ponad 30 850 ha. W całości leży na terenie powiatu gryfińskiego. Na obszarze parku znajdują się Wzgórza Krzymowskie. Ochronie gatunkowej podlega tutaj 45 gatunków roślin, m.in. cis pospolity, jarząb brekinia, storczyk purpurowy.

Rezerwaty przyrody [12]

 • Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego – rezerwat stepowy o powierzchni 72,02 ha, utworzony 11 kwietnia 1985 roku
 • Bielinek – rezerwat florystyczny o powierzchni 75,5 ha położony w pobliżu miejscowości Bielinek; powstał 14 lutego 1957 roku
 • Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym – rezerwat leśny o powierzchni 1,0 ha, utworzony 23 stycznia 1973 roku
 • Dolina Świergotki - rezerwat leśny o powierzchni 11 ha

Pomniki przyrody [13] [14] [15]

Nazwa gatunkowa Ilość Lokalizacja
Dąb szypułkowy 2 Przy drodze w Lubiechowie Dolnym
Cis pospolity 1 Plac Wolności, Cedynia
Lipa drobnolistna 1 Radostów, park
Cis pospolity 1 Radostów, park
Cis pospolity 1 Stary Kostrzynek
Dąb szypułkowy 1 Osinów Dolny
Ciepłolubna Wydma - Siekierki
Ostnicowa Skarpa - Siekierki
Dąb 2 Lubiechów Dolny

Historia

Ziemie wchodzące w skład obecnej gminy Cedyni we wczesnym średniowieczu zamieszkiwały plemiona słowiańskie. W wyniku ekspansji terytorialnej rodzącego się wówczas państwa polskiego za sprawą szeroko opisywanej w polskiej historiografii bitwy pod Cedynią z 972 roku (zwycięstwa Mieszka I i jego brata Czcibora nad margrabią niemieckim Hodonem) najprawdopodobniej tereny te zostały przyłączone do państwa piastowskiego. Zależność ta trwała do początku XI wieku. Następnie obszar lawirował między wpływami księstw pomorskich a Polski (co nasiliło się po podbojach Pomorza przez Bolesława Krzywoustego w XII wieku, a następnie rozbiciu dzielnicowemu Polski w 1138 roku). W Cedyni (przypuszczalnie od XII wieku) znajdowała się siedziba kasztelani cedyńskiej, czyli okręgu podatkowo-wojskowego. Ziemia cedyńska w wyniku osłabienia państwa polskiego pozostawała od około połowy XII wieku pod wpływem książąt pomorskich (wyjątek stanowi pierwsza połowa XIII wieku, kiedy przez kilka lat okolica znajdowała się pod zwierzchnictwem książąt wielkopolskich). [16] [17]

Landkreis Königsberg/Neumark

Z regionem związane są także trzy zakony - cystersów, templariuszy, a także joannitów (po kasacji zakonu templariuszy), które w średniowieczu otrzymały liczne nadania ziemskie na obszarze obecnej gminy.

W XIII wieku rejon został przejęty przez Brandenburczyków. Tereny, początkowo znajdujące się tylko na wschód od Odry, otrzymały nazwę Nowa Marchia (obszar obecnej gminy Cedynia wchodził w jej obręb). W XV wieku cały obszar przejściowo należał do Krzyżaków. W późniejszym okresie rejon związany był z dynastią Hohenzollernów. Zarządzane przez nich państwo, określane w historiografii jako Brandenburgia-Prusy, w 1701 roku otrzymało oficjalną nazwę Królestwa Prus. Po reformach Steina i Hardenberga obszar obecnej gminy Cedynia wszedł w skład zorganizowanego w latach 1816-1818 Landkreis Königsberg/Neumark (powiatu Chojna/Nowa Marchia) przyporządkowanego do Provinz Brandenburg (prowincji brandenburskiej). W 1871 roku nastąpiło zjednoczenie wszystkich ziem niemieckich i powołanie II Rzeszy Niemieckiej. [18]

Forsowanie Odry - 16.04.1945

Rejon odegrał ważną rolę w końcówce II wojny światowej. W marcu i kwietniu 1945 roku stał się areną zaciętych walk. Wówczas dotarł tutaj bowiem front wschodni (Armia Czerwona wspomagana przez oddziały polskie), a Niemcy postanowili wykorzystać naturalną zaporę rzeczną (Odrę) do obrony dotychczasowej pozycji. W marcu 1945 roku doszło do walk o ostatni niemiecki przyczółek na wschodnim brzegu Odry, ulokowany w okolicach Osinowa Dolnego. Po pierwszym niepowodzeniu (6 marca) w wyniku kolejnych starć (25-27 marca) osiągnięto cel i opanowano tereny po wschodniej stronie Odry. [19]

Następnie, w połowie kwietnia 1945 roku rozpoczęto operację "forsowania Odry". Jednostki I Armii Wojska Polskiego zajęły pozycje nad samą rzeką na odcinku od Starej Rudnicy przez Siekierki aż do Gozdowic (gmina Mieszkowice). 16 kwietnia 1945 roku po walkach nad Odrą sforsowano niemiecką obronę i przeprawiono się przez rzekę, co umożliwiło w dalszej kolejności rozpoczęcie natarcia na Berlin. Istotną rolę w marcowo-kwietniowych bojach odegrały polskie jednostki I Armii Wojska Polskiego, które walczyły wówczas wspólnie ze Związkiem Radzieckim przeciw Niemcom, przemierzając kolejne odcinki frontu wschodniego. [20]

Po 1945 roku tereny te zostały w wyniku decyzji mocarstw przyznane Polsce. Obecna gmina Cedynia wchodziła początkowo w skład Okręgu Pomorze Zachodnie. 29 maja 1946 roku nastąpiła zmiana nazewnictwa. Okręg Pomorze Zachodnie został przemianowany na województwo szczecińskie. W 1954 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego zniesiono gminy, a w ich miejsce powołano mniejsze jednostki - gromady. Ten stan rzeczy zmienił się w 1972 roku, kiedy ponownie utworzono gminy, znosząc gromady. [21] [22]

W latach 1975-1998 gmina Cedynia funkcjonowała bez "zwierzchności" powiatów (zniesiono je w wyniku kolejnego podziału kraju). Od 1999 przywrócono istnienie powiatów, a podział administracyjny przybrał obecną formę.

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2010 [23]

Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 20
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 1
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 22
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1
Sekcja F - Budownictwo 58
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 140
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 24
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 25
Sekcja J - Informacja i komunikacja 4
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 6
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 14
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 10
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 8
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 10
Sekcja P - Edukacja 7
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 8
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 10
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 42

Drogi wojewódzkie na terenie gminy

Przez gminę przebiegają trzy drogi wojewódzkie: [24]

 • nr 124 ---> granica państwa - Chojna
 • nr 125 ---> Bielinek - Cedynia - Moryń - droga krajowa nr 31
 • nr 126 ---> granica państwa - Mieszkowice - Dębno (powiat myśliborski)

Samorząd

Samorząd gminy Cedynia:

O burmistrzu zrobiło się głośno w całym kraju za sprawą artykułu Adama Zadwornego pt. "Western benzynowy", który 18 lipca 2013 roku ukazał się na pierwszej stronie ogólnopolskiego wydania Gazety Wyborczej. W tekście poruszono kwestię nieuczciwych interesów prowadzonych na północno-zachodnim pograniczu (m.in. w Osinowie Dolnym). Zdaniem osób, do których dotarł dziennikarz w całej sprawie czynny udział brał Adam Zarzycki. Burmistrzowi zarzucono m.in. przyjęcie trzech łapówek o łącznej kwocie 200 tys. euro oraz 30 tys. zł. W ten sposób jeden z podmiotów miał uzyskać dzierżawę działki pod budowę bazaru, a także stacji benzynowej w Osinowie Dolnym oraz zablokować powstanie innej, konkurencyjnej stacji na pograniczu. [28]

Po publikacji prasowej śledztwo w wyżej wymienionej sprawie wszczęły prokuratorski wydział ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). W grudniu 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie podjęła decyzję w tej kwestii i umorzyła śledztwo „w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej przez osobę pełniącą funkcję publiczną w Urzędzie Miasta i Gminy Cedynia". W końcowym komunikacie oznajmiono: "przeprowadzone w toku śledztwa przesłuchania świadków, w tym pracowników działających na terenie Osinowa firm, pracowników i członków komisji rewizyjnej Urzędu Miasta Cedynia, jak również byłych i obecnych pracowników firmy paliwowej, której właściciel miał wręczyć burmistrzowi Cedyni łapówkę nie potwierdziły przedstawionej przez zawiadamiających wersji". [29] [30] [31]

Radni VI Kadencji Rady Miejskiej w Cedyni: [32]

Obecny skład samorządu wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku. Aktualnie większość w Radzie Miejskiej w Cedyni mają zwolennicy obecnego burmistrza - Adama Zarzyckiego (10 radnych). W opozycji do nich występuje 5 radnych, którzy tworzyli początkowo Klub Radnych "Razem dla Gminy" z Krzysztofem Nowakiem na czele (pozostali członkowie - Burgul, Drela, Paluch, Wolski). Po rezygnacji z członkostwa radnego Marka Dreli klub formalnie został rozwiązany (wrzesień 2013). [35] [36]

Wykaz sołtysów gminy Cedynia (kadencja 2011-2015):

W czasie trwania kadencji dwukrotnie zmienił się sołtys Radostowia. Najpierw ze względu na zmianę miejsca zamieszkania rezygnację złożył Lucjan Tondel. 6 września 2013 roku nowym sołtysem wybrano Jerzego Jędrzejka. [51] [52] Po czterech miesiącach pełnienia funkcji, 24 grudnia 2012 Jerzy Jędrzejek także złożył rezygnację. Przyczyną był konflikt z dyrektorem Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu - Małgorzatą Karwan. Ówczesny sołtys emocjonalnie zareagował, gdy okazało się, iż dostęp do świetlicy wiejskiej jest ograniczony dla mieszkańców wsi ze względu na produkcję pierogów na potrzeby imprezy organizowanej przez Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu. Jerzy Jędrzejek część pierogów osobiście wówczas wyrzucił, co zakończyło się zawiadomieniem policji. Nowym sołtysem 10 stycznia 2013 roku wybrano Rafała Kiniorskiego. [53] [54] [55]

20 września 2012 roku nowy sołtysem Orzechowa została Anna Puchalska, która zastąpiła na tym stanowisku odwołanego wcześniej Grzegorza Zawadzkiego. [56] [57] [58] [59]

Kultura

Na terenie gminy znajduje się Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu (pl. Wolności 4), który jest animatorem większości imprez kulturalnych w regionie. W gmachu mieści się także Muzeum Regionalne ze stałą ekspozycją "Z dziejów Cedyni i okolic".[60] [61] Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu organizuje cykliczne zajęcia, m.in. wokalne czy nauki gry na instrumentach. [62] Przy wspomnianej placówce działa kilka grup:

 • Chór "Czciborzanie"
 • Zespół wokalny "Gama"
 • Zespół wokalny "Radościanki" [63]

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu opiekuje się także siedmioma świetlicami wiejskimi. Organizowane są tam warsztaty, zabawy, gry i konkursy dla mieszkańców lokalnej społeczności. Wykaz wspomnianych świetlic:

 • Łukowice
 • Żelichów
 • Lubiechów Górny
 • Czachów
 • Golice
 • Piasek
 • Bielinek [64]

W gminie ukazuje się bezpłatny kwartalnik informacyjny "Przegląd Cedyński" wraz z dodatkiem "Most. Die Brücke". [65] [66] W budynku szkoły (ul. Roli-Żymierskiego 21) mieści się Biblioteka w Cedyni, na którą składają się biblioteka miejska oraz biblioteka szkolna. [67] W regionie działają także Cedyńskie Bractwo Historyczne "Comitatus" oraz organizacja "Gród" Cedynia (popularyzujące historię ziemi cedyńskiej). [68] [69] Towarzystwo Miłośników Ziemi Cedyńskiej prowadzi portal o nazwie "Cedynia bez cenzury", który zajmuje się bieżącymi sprawami z życia regionu. Funkcję redaktora naczelnego pełni Andrzej Kordylasiński. [70]

Główną, coroczną imprezą organizowaną w gminie są Dni Cedyni (czerwiec). Festyn trwa cały weekend w różnych miejscach Cedyni, a także pod Górą Czcibora, gdzie tradycją jest inscenizacja bitwy polsko-niemieckiej, upamiętniającej wydarzenia z 972 roku. [71] Ważne są także uroczystości związane z "forsowaniem Odry", przypominające zarówno o całej operacji wojskowej z 1945 roku, jak i roli, jaką odegrały wówczas polskie jednostki I Armii Wojska Polskiego. Stałym punktem w planie obchodów rocznicowych jest Osinów Dolny, gdzie wydarzenia odbywają się pod pomnikiem Matki Polki. [72] [73]

Oświata

Na terenie gminy znajdują się cztery placówki oświatowe: [74]

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni (ul. Michała Roli-Żymierskiego 21):
 • Przedszkole Miejskie w Cedyni [75]
 • Szkoła Podstawowa w Cedyni im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego [76]
 • Szkoła Podstawowa w Piasku im. Leśników Polskich (Piasek 63b) [77]
 • Gimnazjum im. Mieszka I (ul. Michała Roli-Żymierskiego 21) [78]

Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Cedyni z 12 maja 2000 roku zlikwidowane zostały szkoły podstawowe w Starej Rudnicy oraz Lubiechowie Dolnym z dniem 31 sierpnia 2000 roku. [79]

Kościoły i związki wyznaniowe

Teren gminy należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Większość gminy pod względem administracji kościelnej jest częścią Dekanatu Cedynia, jedynie kościoły w Bielinku i Piasku podlegają parafii w Krajniku Górnym (Dekanat Chojna). [80]

Na obszarze gminy Cedynia swoje siedziby mają 3 parafie. Na terenie gminy znajduje się również 12 kościołów: [81]

 • parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP (Cedynia)
 • parafia rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej (Czachów)
 • parafia rzymskokatolicka pw. MB Królowej Pokoju (Siekierki)
 • kościół parafialny pw. MB Królowej Pokoju (Siekierki)
 • kościół filialny (Stary Kostrzynek)
 • kościół filialny (Stara Rudnica)
 • pozostałe kościoły, których siedziby parafii znajdują się poza gminą:

Sport

Na terenie gminy znajduje się klub sportowy "Czcibor" Cedynia, który występuje w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w "Klasie A": [83]

 • Uczniowski Klub Sportowy "Czcibor" Cedynia (pl. Wolności 1); piłka nożna - Klasa A 2012/2013, grupa: Szczecin IV [84]

Po sezonie 2006/2007 drugi zespół z gminy - "Orły" Lubiechów Górny - wycofał się z rozgrywek organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej (występował wówczas na poziomie "Klasy A"). [85]

Ponadto w regionie funkcjonuje Cedyński Klub Rowerowy. [86] [87]

Turystyka

Informacja turystyczna znajduje się w Muzeum Regionalnym w Cedyni (plac Wolności 4). [88] W Muzeum Regionalnym znajduje się stała ekspozycja "Z dziejów Cedyni i okolic". [89]

Szlaki turystyczne przebiegające przez gminę:

Trasy nieoznakowane

 • Europejski Szlak Cysterski - Cedynia - dawny klasztor cysterek
 • Szlak Nowomarchijski - Osinów Dolny, Cedynia, Radostów, Golice, wzdłuż Turwinki, Siekierki (stacja), Stare Łysogórki, Gozdowice (prom) - nawiązuje do historycznej krainy regionu, określanej jako zaodrzański obszar Brandenburgii
 • Szlak Krzyżacki - Cedynia, Golice - nawiązuje do okresu z lata 1402-1454, gdy Cedynia wraz z całą Nową Marchią należała do państwa Zakonu Krzyżackiego
 • Szlak Templariuszy - Cedynia, Lubiechów Górny - nawiązuje do legendarnego zakonu rycerskiego, który otrzymał w okolicy liczne nadania ziemskie
 • Szlak Joannitów - Golice, Cedynia - wiąże się z zakonem rycerskim – następcą zakonu templariuszy, który otrzymał w okolicy liczne nadania ziemskie
 • Szlak Cysterski - Golice, Cedynia, Radostów, Siekierki, Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Osinów Dolny - nawiązuje do zakonu cysterek, które otrzymały w okolicy liczne nadania ziemskie
 • Szlak Pamięci Narodowej (Cedynia - Góra Czcibora, Siekierki) - nawiązuje do historycznych wydarzeń - bitwy z 972 i "forsowania Odry" z 1945 roku

Trasy oznakowane

 • Szlak "Zielona Odra" (zielony) - Lubiechów Dolny, Cedynia, Osinów Dolny, Stara Rudnica, Siekierki - prowadzi ze Szczecina do Kostrzyna; wiedzie wzdłuż rzeki, pokazując naturalne obszary regionu
 • Szlak Nadodrzański (czerwony) - Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Osinów Dolny, Góra Czcibora, Cedynia, Lubiechów Dolny - prowadzi z Mieszkowic przez Chojnę i Gryfino pod sam Szczecin
 • Szlak Wzgórz Morenowych (niebieski) - Lubiechów Dolny, Bielinek, Piasek - prowadzi z Lubiechowa Dolnego do Mieszkowic [90]
 • Szlak przez Rajską Dolinę (zielony) - Piasek - rozpoczyna się we wsi Piasek i wiedzie dalej przez gminę Chojnę aż do Głazów Bliźniaków

Zabytki

Sporo zabytków mieści się w siedzibie gminy - Cedyni:

 • grodzisko wczesnośredniowieczne
 • XIV-wieczny kościół z kostki granitowej
 • dawny klasztor cysterek
 • ratusz z 1840 roku
 • neogotycka wieża widokowa z drugiej połowy XIX wieku [91] [92]

Zaraz za Cedynią znajduje się Góra Czcibora - hipotetyczne miejsce bitwy pod Cedynią z 972 roku. Tutaj, w rocznicę 1000-lecie potyczki, zagospodarowano cały obszar. Powstała mozaika przedstawiająca polskich i niemieckich rycerzy, a także schodki prowadzące na szczyt wzniesienia, gdzie wybudowano pomnik w postaci orła wzbijającego się do lotu. [93]

Na terenie gminy znajdują się także dwa miejsca wchodzące w skład Rejonu Pamięci Narodowej (upamiętnienie likwidacji przyczółka niemieckiego na wschodnim brzegu rzeki oraz "forsowania Odry" z 1945 roku):

 • pomnik Matki Polski w Osinowie Dolnym - poświęcony I Samodzielnej Brygadzie Moździerzy, która brała udział w walkach o likwidację ostatniego niemieckiego przyczółka mostowego na wschodnim brzegu Odry. Monument symbolizuje dwie matki oczekujące na powrót swoich synów z wojny [94] [95]
 • pomnik upamiętniający saperów w Siekierkach - monument przypomina o saperach, którzy zorganizowali w tym miejscu przeprawę wojsk podczas forsowania Odry w kwietniu 1945 roku [96]

Na obszarze gminy znajduje się sporo obiektów wpisanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków do rejestru zabytków, w tym m.in.: [97]

Region słynie także z urokliwych "terenów zielonych" znajdujących się nieopodal Odry (zobacz więcej w kategorii "Geografia").

Demografia

Zaludnienie gminy w ostatnich latach (informacje za Bankiem Danych Lokalnych): [98]

Rok Liczba mieszkańców całej gminy (z miastem Cedynia) Liczba mieszkańców miasta Cedynia
2008 4 308 osób 1 640 osób
2009 4 294 osoby 1 622 osoby
2010 4 482 osoby 1 734 osoby
2011 4 467 osób 1 719 osób
2012 4 434 osoby 1 685 osób

System ochrony zdrowia

Na terenie gminy znajdują się trzy zakłady opieki zdrowotnej oraz dwie apteki ogólnodostępne: [99]

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HIPOKRATES” w Cedyni (ul. Obrońców Stalingradu 28) [100]
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RK-DENT" - Gabinety Stomatologiczne w Cedyni (ul. Roli-Żymierskiego 21) [101]
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Starej Rudnicy (Stara Rudnica 12) [102]
 • Apteka Pod Miłorzębem w Cedyni (ul. Świerczewskiego 14a)
 • Apteka (Ewa i Waldemar Kaczmarkowie) w Cedyni (ul. Kościuszki 4) [103]

Herb

herb gminy Cedynia

Herbem Gminy Cedynia jest tarcza dwudzielna w słup o srebrnym polu. W polu prawym znajduje się pół czerwonego orła brandenburskiego ze złotymi szponami i dziobem. W polu lewym pół czerwonego koła z pięcioma szprychami. Herb został zatwierdzony przez Radę Miejską w Cedyni uchwałą nr XIII/144/04 z dnia 28 stycznia 2004 roku.

Pierwszy element herbu - pół orła - to fragment godła Askańczyków, władców Brandenburgii (także Nowej Marchii), w okresie do 1320 roku.

Drugi element herbu - pół koła - przejęty został z herbu rodziny szlacheckiej von Jagow i przypomina o posiadaniu przez nią miasta jako lenna w okresie od 1299 do 1356 roku. [104]

Miejscowości i sołectwa (wykaz)

Sołectwa (14): [105]

Pozostałe miejscowości w gminie (6): [106]

 • Barcie
 • Markocin
 • Niesułów
 • Parchnica
 • Piasecznik
 • Trzypole

Przypisy

 1. Statystyczne Vademecum Samorządowca - gmina miejsko-wiejska Cedynia, w: Główny Urząd Statystyczny [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_gryfinski/gmina_cedynia.pdf
 2. Program ochrony środowiska Gminy Cedynia, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/?content=1802&id=428
 3. Gmina Cedynia. Ogólna charakterystyka gminy, w: Serwis eko.org.pl (archiwalna strona klubu przyrodników) [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.eko.org.pl/lkp/wstega_html/g_cedynia.htm
 4. Program ochrony środowiska Gminy Cedynia, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/?content=1802&id=428
 5. Program ochrony środowiska Gminy Cedynia, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/?content=1802&id=428
 6. Statystyczne Vademecum Samorządowca - gmina miejsko-wiejska Cedynia, w: Główny Urząd Statystyczny [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_gryfinski/gmina_cedynia.pdf
 7. Lasy powiatu gryfińskiego, w: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - środowisko [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.wzp.pl/srodowisko/lasy/lasy_powiatu_gryfinskiego.htm
 8. Radostów, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/miejscowosci/61-radostow
 9. K.Krzysztof, A.Gabrysiak, J. Jankowski "Program ochrony środowiska dla powiatu gryfińskiego" (2003), w: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Gryfinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.gryfino.powiat.pl/ocka/pos_2003.pdf
 10. Cedyński Park Krajobrazowy - skarb nieskażonej natury, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/park-krajobrazowy
 11. Cedyński Park Krajobrazowy, w: Zespół Parków Krajobrazowych [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.zpkwz.pl/Cedy%C5%84ski-Park-Krajobrazowy/48
 12. Rezerwaty Przyrody, w: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - środowisko [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.wzp.pl/srodowisko/formy_ochrony_przyrody/rezerwaty_przyrody1.htm
 13. K.Krzysztof, A.Gabrysiak, J. Jankowski "Program ochrony środowiska dla powiatu gryfińskiego" (2003), w: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Gryfinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.gryfino.powiat.pl/ocka/pos_2003.pdf
 14. Uchwała nr XXIV/206/2013 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie ustanowienia pomników, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Z2V0Q29udGVudCg0NDM1KQ==
 15. Chronić co cenne, w: Gazeta Chojeńska [online] [Przeglądany 27.09.2013] Dostępny w: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-39&temat=11
 16. Bitwa pod Cedynią, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/bitwa-pod-cedynia
 17. Konferencja historyczna 24.08.07, w: Blog Obok. Słowomir Błęcki [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://papblekit.bloog.pl/drukuj.html?id=5681749&smoybbtticaid=610d74
 18. Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012, s. 667
 19. Bitwa pod Cedynią 25-27 marca 1945, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/bitwa-25-27-marca-1945
 20. Forsowanie Odry, w: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Pomorze Zachodnie na kartach historii [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.historia.wzp.pl/index.php?treeid=249
 21. Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 5 października 1954 r. dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1954, nr 15, poz. 67.
 22. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1972, nr 15, poz. 111; Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 1973 r. w sprawie podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1973, nr 2, poz. 7.
 23. Bank Danych Lokalnych GUS (2010), w: Portret gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 24. Mapa drogowa - powiat gryfiński, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/images/mapa/mapa_drogowa_powiat_gryfinski.pdf
 25. Burmistrz Cedyni, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Z2V0Q29udGVudHMoMjAsMSwwKQ==
 26. Sekretarz Cedyni, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/?content=104&id=139#Z2V0Q29udGVudCgxMDMp
 27. Skarbnik Cedyni, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/?content=104&id=139#Z2V0Q29udGVudCgxMDQp
 28. Western benzynowy, czyli dojne pogranicze, w: Gazeta Wyborcza [online] [Przeglądany 1.08.2013] Dostępny w: http://wyborcza.pl/1,76842,14295167,Western_benzynowy__czyli_dojne_pogranicze.html?as=2
 29. Jest prokuratorskie śledztwo po publikacji "Gazety" o łapówkach na pograniczu polsko-niemieckim, w: Gazeta Wyborcza [online] [Przeglądany 1.08.2013] Dostępny w: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,14320158,Jest_prokuratorskie_sledztwo_po_publikacji__Gazety_.html
 30. Jest decyzja w sprawie śledztwa dotyczącego korupcji w: Portal Cedynia bez cenzury [online] [Przeglądany 23.12.2013] Dostępny w: http://cedyniabezcenzury.pl/index.php/component/content/article/660-jest-decyzja-w-sprawie-ledztwa-dotyczcego-korupcji.html
 31. Sprawa burmistrza Cedyni. Prokuratura: Czynu nie było. Co z zeznaniami świadków? w: Gazeta Wyborcza [online] [Przeglądany 23.12.2013] Dostępny w: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,15167731,Sprawa_burmistrza_Cedyni__Prokuratura__Czynu_nie_bylo_.html#LokSznTxt
 32. Skład osobowy Rady Miejskiej w Cedyni kadencji 2010 -2014, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Z2V0Q29udGVudCgyODM2KQ==
 33. Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni kadencji 2010 - 2014, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Z2V0Q29udGVudCgyODM3KQ==
 34. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Z2V0Q29udGVudCgyODM4KQ==
 35. Dyżur radnych Klubu "Razem dla Gminy", w: Portal Cedynia bez cenzury [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedyniabezcenzury.pl/archiwum/71-dyur-radnych-klubu-razem-dla-gminy.html
 36. Klub nieformalny, w: Gazeta Chojeńska [online] [Przeglądany 27.09.2013] Dostępny w: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-39&temat=5
 37. Sołtys Bielinka, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTY4LDEsMCk=
 38. Sołtys Czachowa, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTcxLDEsMCk=
 39. Sołtys Golic, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTcyLDEsMCk=
 40. Sołtys Lubiechowa Dolnego, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTczLDEsMCk=
 41. Sołtys Lubiechowa Górnego, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTc0LDEsMCk=
 42. Sołtys Łukowic, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTc1LDEsMCk=
 43. Sołtys Orzechowa, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTc2LDEsMCk=
 44. Sołtys Osinowa Dolnego, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTc3LDEsMCk=
 45. Sołtys Piasku, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTc4LDEsMCk=
 46. Sołtys Radostowia, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTc5LDEsMCk=
 47. Sołtys Siekierek, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTgwLDEsMCk=
 48. Sołtys Starej Rudnicy, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTgxLDEsMCk=
 49. Sołtys Starego Kostrzynka, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTgyLDEsMCk=
 50. Sołtys Żelichowa, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Y2xpY2tNZW51R2V0Q29udGVudHMoMTgzLDEsMCk=
 51. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni za okres od dnia 19.06.2012 do 17.09.2012, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Z2V0Q29udGVudCg0MDg4KQ==
 52. Nowi sołtysi w Orzechowie i Radostowie, w: Portal Cedynia bez cenzury [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedyniabezcenzury.pl/component/content/article/335-nowi-sotysi-w-orzechowie-i-radostowie.html
 53. Najdroższe pierogi z prokuraturą w tle, w: Portal igryfino.pl [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://igryfino.pl/artykul/Najdrozsze-pierogi-z-prokuratura-w-tle__1947
 54. Nowy sołtys w Radostowie, w: Portal Cedynia bez cenzury [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedyniabezcenzury.pl/component/content/article/388-nowy-sotys-w-radostowie.html
 55. Wybory sołtysa w Radostowie, w: Portal igryfino.pl [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://igryfino.pl/artykul/Wybory-soltysa-w-Radostowie__1931
 56. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni za okres od dnia 19.06.2012 do 17.09.2012, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Z2V0Q29udGVudCg0MDg4KQ==
 57. Zarządzenie nr 130/2012 Burmistrza Cedyni z dnia 12 września 2012 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Orzechów, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Z2V0Q29udGVudCg0MDQ4KQ==
 58. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni za okres od dnia 30.12.2010 do 03.03.2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/#Z2V0Q29udGVudCgzMDA0KQ==
 59. Nowi sołtysi w Orzechowie i Radostowie, w: Portal Cedynia bez cenzury [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedyniabezcenzury.pl/component/content/article/335-nowi-sotysi-w-orzechowie-i-radostowie.html
 60. Muzeum Regionalne, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/muzeum-regionalne
 61. Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cokiscedynia.pl/strona1/index.php?id=104
 62. Plan zajęć stałych w COKiS, w: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cokiscedynia.pl/strona1/index.php?id=107
 63. Zespoły działające przy COKiS, w: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cokiscedynia.pl/strona1/index.php?id=110
 64. Świetlice wiejskie, w: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cokiscedynia.pl/strona1/index.php?id=108
 65. Przegląd Cedyński, w: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cokiscedynia.pl/strona1/index.php?id=111
 66. Most. Die Brücke, w: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cokiscedynia.pl/strona1/index.php?id=115
 67. Biblioteka, w: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cokiscedynia.pl/strona1/index.php?id=101
 68. Cedyńskie Bractwo Historyczne Comitatus, w: Oficjalny profil facebookowym [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: https://www.facebook.com/cbh.comitatus
 69. Organizacje pozarządowe, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Gryfinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=orwe_bach_4
 70. Redakcja, w: Cedynia bez cenzury [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedyniabezcenzury.pl/
 71. Dni Cedyni w: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/dni-cedyni
 72. 67 rocznica forsowania Odry: w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/relacje/uroczystosci/162-67-rocznica-forsowania-odry
 73. Pomnik Matki Polski w Osinowie Dolnym, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/index.php/rejon-pamieci-narodowej/53-pomnik-matki-polki
 74. Bank Danych Lokalnych GUS (2011), w: Portret gminy Cedynia [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 75. Ważne adresy, w: Portret gminy Cedynia [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/wazne-adresy
 76. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego i Przedszkole Miejskie w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://spcedynia.edupage.org/
 77. Szkoła w Piasku, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/szkola-w-piasku
 78. Gimnazjum im. Mieszka I [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://gimcedynia.edupage.org/
 79. Uchwała nr XV/141/2000 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 11 lutego 2000 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji z dniem 31 sierpnia 2000 roku Szkoły Podstawowej w Starej Rudnicy i Szkoły Podstawowej w Lubiechowie Dolnym oraz uchwała nr XVII/163/2000 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 12 maja 2000 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Starej Rudnicy i Szkoły Podstawowej w Lubiechowie Dolnym
 80. Wspólnoty parafialne, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/wspolnoty-parafialne/
 81. Wspólnoty parafialne, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/wspolnoty-parafialne/
 82. Kościoły, w: Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://diecezja.szczecin.pl/wspolnoty/koscioly/
 83. Czcibor Cedynia, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/czcibor-cedynia
 84. Uczniowski Klub Sportowy Czcibor Cedynia, w: 90minut.pl - serwis piłkarski [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=5863
 85. 90minut.pl - serwis piłkarski [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.90minut.pl/liga/0/liga2599.html
 86. Cedyński Klub Rowerowy [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/klub-rowerowy
 87. Organizacje pozarządowe, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Gryfinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=orwe_bach_4
 88. Informacja turystyczna w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/informacja-turystyczna
 89. Muzeum Regionalne, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/muzeum-regionalne
 90. Szlaki turystyczne w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w:http://www.cedynia.pl/szlaki-turystyczne
 91. Warto zobaczyć, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/warto-zobaczyc
 92. Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012, s. 667.
 93. Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012, s. 667.
 94. Pomnik Matki Polski w Osinowie Dolnym, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/index.php/rejon-pamieci-narodowej/53-pomnik-matki-polki
 95. Powrót Matki Polki, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/old/index.php?show=akt&id=129
 96. Siekierki - pomnik upamiętniający saperów, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/index.php/rejon-pamieci-narodowej/188-siekierki-pomnik-upamietniajacy-saperow
 97. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiecie gryfiński, w: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml
 98. Bank Danych Lokalnych GUS (2008-2012), w: Portret gminy Cedynia [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 99. Bank Danych Lokalnych GUS (2011), w: Portret gminy Cedynia [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 100. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hipokrates Cedynia, w: Baza Medyczna [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.medbiz.pl/niepubliczny-zaklad-opieki-zdrowotnej-hipokrates-cedynia-cedynia/
 101. "RK DENT" Gabinety Stomatologiczne NZOZ, w: InforMed. Informacja Medyczna [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.informed.com.pl/main/RK-DENT-Gabinety-Stomatologiczne-NZOZ-Cedynia-p-19112-html
 102. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Starej Rudnicy [online] [Przeglądany 26.06.2013]Dostępny w: http://stararudnica.republika.pl/STARA_RUDNICA/Strona_Gowna.html
 103. Ogłoszenia. Dyżury aptek w powiecie gryfińskim, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/old/index.php?show=praca_aptek
 104. Herb, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Cedynia [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.cedynia.pl/herb
 105. Jednostki pomocnicze - Sołectwa, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.cedynia.pl/?id=201#Z2V0Q29udGVudHMoMTM2KQ==
 106. Gmina Cedynia, w: Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory 2011 [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://wybory2011.pkw.gov.pl/owb/320000/pl/320602.html

Bibliografia

 • Dudowie M. i T., Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2008.
 • Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012.
 • Kosacki J.M., Ziemia Szczecińska. Ziemia Chojeńska i Pyrzycka, Szczecińska Agencja Turystyczna "Sat", Szczecin 1995.
 • Kozłowski K., Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010, Wydawnictwo Kadruk, Szczecin 2012.
 • Machałek M., Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945-1956, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2012.
 • Migdalski P., ...w tej strażnicy Rzeczypospolitej. Rejon Pamięci Narodowe Cedynia-Gozdowice-Siekierki, Szczecin-Poznań 2007.
 • Migdalski P. (red.), Cedynia i okolice poprzez wieki, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita", Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Chojna-Szczecin 2013.
 • Miśkiewicz B. (red.), Z dziejów wojennych Pomorza Zachodniego. Cedynia 972-Siekierki 1945, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1972.
 • Opracowanie zbiorowe, Polska niezwykła. Zachodniopomorskie, Demart Wydawnictwo, Warszawa 2008.
 • Piskorski J.M. (red.), Pomorze Zachodnie poprzez wieki, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin 1999.
 • Rymar E., Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita", Chojna 2012.

Linki zewnętrzne

Zobacz teżLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Jan Skolimowski