Komisje Rady Miasta Szczecin

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komisje Rady Miasta Szczecin – zgodnie ze Statutem Miasta Szczecin Rada Miasta powołuje podlegające wyłącznie sobie komisje stałe i doraźne, których zadaniem jest szczegółowe rozpatrywanie przedstawianych radzie miejskiej problemów. W skład członków komisji można powołać także osoby nie pełniące funkcji radnych (za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej).

Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Miasta. Ze swojego składu członkowie komisji wybierają radnych - przewodniczących i wiceprzewodniczących. Do ich zadań należy zwoływanie i prowadzenie obrad komisji. Radny zobowiązany jest pracować w co najmniej jednej komisji stałej, przy czym może przewodniczyć lub być wiceprzewodniczącym (prezydium) tylko jednej komisji stałej. Jednocześnie przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta nie mogą być w składzie prezydium żadnej komisji stałej. Prezydium komisji wybiera się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Jeśli komisja nie wybierze swojego prezydium w ciągu miesiąca od dnia powołania lub zwolnienia miejsca w jego składzie – wyboru dokonuje Rada Miasta[1].

Posiedzenia komisji stałych mają odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Komisje działają w trakcie swoich posiedzeń, a ich członkowie pomiędzy nimi – w związku ze zleconymi im zadaniami. W pracach komisji mogą uczestniczyć osoby zaproszone, w tym przewodniczący rad osiedli, jeśli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca tych osiedli. Komisje są zobowiązane wysłuchać Prezydenta Miasta lub jego zastępcy oraz innych osób, o których wysłuchanie wystąpi Przewodniczący Rady Miasta lub Prezydent Miasta i jego zastępcy.

W przypadku omawiania spraw objętych tajemnicą państwową lub służbową komisja może podjąć uchwałę o niejawności posiedzenia lub jego części i wyłączeniu wtedy z obrad osób trzecich.

Komisje uchwalają stanowiska, wnioski i dezyderaty. Te ostatnie zawierają postulaty adresowane do członków zarządu miasta, na które prezydent i jego zastępcy, sekretarz miasta lub skarbnik zobowiązani są udzielić odpowiedzi na piśmie w ciągu 21 dni. Przewodniczący lub sprawozdawca upoważniony przez komisję prezentuje stanowisko komisji na posiedzeniach Rady Miasta. Komisje mogą też występować jako projektodawcy uchwał Rady Miasta.

Komisje mogą postanowić o konieczności uzyskania ekspertyz lub opinii. Po podjęciu uchwały w takiej sprawie Przewodniczący Rady Miasta zwraca się do prezydenta miasta z wnioskiem o zlecenie ekspertyzy lub opinii.

W ramach swoich właściwości i uprawnień kontrolnych komisje mogą dokonać kontroli i analizy pracy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz żądać od ich kierowników złożenia potrzebnych informacji.

Z obrad komisji sporządza się protokół, dla którego prawidłowego sporządzenia pracownik Biura Rady Miasta (BRM) może skorzystać z zapisu dźwiękowego. Zapis ten likwiduje się po przyjęciu protokołu przez komisję. Ponadto prowadzona jest dokumentacja towarzysząca (załączniki do protokołu) w postaci list obecności, pisemnych wystąpień radnych i gości, sprawozdań, oświadczeń i innych dokumentów składanych na ręce przewodniczącego obrad. Za prawidłowość sporządzenia protokołu odpowiada przewodniczący komisji, a całość dokumentacji przechowuje się w BRM.

Komisje stałe

Do zadań komisji stałych należy[2]:

 • opiniowanie projektów uchwał i kontrola ich realizacji,
 • kontrolowanie działalności Prezydenta Szczecina i podległych mu jednostek
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • opiniowanie i rozpatrywanie problemów przekazanych przez Radę i inne jej komisje, Prezydenta, mieszkańców miasta i inne podmioty,
 • przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawach dotyczących skarg (w trybie opisanym w par. 55 – 58, rozdz. 8 Regulaminu Rady Miasta).

Posiedzenia komisji stałych odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz na wniosek ¼ składu komisji; w posiedzeniu komisji musi uczestniczyć co najmniej połowa jej członków (quorum).

Obecnie (rok 2012) obowiązujący Statut Miasta Szczecin (Oddział 5, par. 23) ustalił następujące komisje stałe i zakres ich działalności:

 • Rewizyjna
 • Budżetu i Finansów
 • Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej
 • Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia
 • Budownictwa i Mieszkalnictwa
 • Edukacji, Kultury i Sportu
 • Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności

Historia

W dotychczasowej praktyce Rady Miasta Szczecin występowały następujące komisje stałe:

 • Rewizyjna
 • Rozwoju, Budżetu i Finansów albo Budżetu i Finansów
 • Rozwoju i Promocji Miasta albo Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej
 • Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska albo Gospodarowania Mieniem Komunalnym lub Budownictwa i Planowania Przestrzennego albo Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Mieszkalnictwa ewentualnie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia
 • Budownictwa i Mieszkalnictwa
 • Mienia Komunalnego i Przekształceń Własnościowych
 • Infrastruktury, Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
 • Handlu, Usług i Inicjatyw Gospodarczych
 • Samorządności, Przestrzegania Prawa i Administracji albo Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego lub Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
 • Inicjatyw Społecznych
 • Oświaty, Kultury i Nauki albo Edukacji, Sportu i Rekreacji lub Edukacji, Kultury i Sportu
 • Komisja Edukacji albo Edukacji i Kultury
 • Komisja Kultury
 • Sportu, Rekreacji i Turystyki lub Sportu
 • Ochrony Zdrowia i Opieki albo Zdrowia i Opieki Społecznej lub Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny

Komisje doraźne

Rada Miasta może powoływać komisje doraźne, jeśli uzna to za potrzebne (par. 23, pkt. 2 – 4 Statutu Miasta Szczecin), określając ich skład osobowy, przedmiot i zakres działania oraz czas funkcjonowania.

W dotychczasowej praktyce Rady Miasta Szczecin występowały następujące komisje doraźne:

 • Komisja Inwentaryzacyjna
 • Przekształceń Zakładów Budżetowych
 • Statutu Miasta
 • Miejska Komisja Wyborcza

Przypisy

 1. Regulamin Rady Miasta, Rozdział 4 – Tryb pracy komisji Rady
 2. [http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/files/5D7B21DBFBF1474E82A6DF0DC281B682/598_zal.pdf Statut Miasta Szczecin, Zał. do Uchwały nr XXX/598/04 RM Szczecina z 14.12.2004 - par. 24

Zobacz też

Linki zewnętrzneIES64.png
Autor opracowania: Wojciech Banaszak