Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
(Przekierowano z Książnica Pomorska)
Skocz do: nawigacja, szukaj
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie - instytucja kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, główna wojewódzka biblioteka publiczna o statusie naukowym.

Książnica Pomorska działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późniejszymi zmianami) i Statutu nadanego jej uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 kwietnia 2000 r.

Historia

Książnica Pomorska została utworzona w 1947 roku jako jedna z pierwszych w Polsce bibliotek wojewódzkich, których zadaniem było tworzenie sieci bibliotek publicznych w regionie. Jej siedziba znajduje się w budynku dawnej niemieckiej biblioteki publicznej (niem. Stadtbibliothek).

Stadtbibliothek der Stadt Stettin otwarto uroczyście 3 października 1905 roku w budynku dawnego gimnazjum miejskiego przy ulicy Grüne Schanze 8 (obecnie Dworcowa) w Szczecinie. Przygotowania do utworzenia biblioteki trwały od kilku lat. 1 stycznia 1902 roku na stanowisko bibliotekarza miejskiego powołano dr. Theodora Münstera, po jego śmierci stanowisko objął prof. dr Karl Kunze. Po nim, w roku 1907 stanowisko objął (zatrudniony w bibliotece od 1905 roku) Erwin Ackerknecht, który kierował nią przez 40 lat. Pod jego kierownictwem liczba zbiorów bibliotecznych wzrosła z początkowych ok. 28 tys. wol. do prawie 200 tys. w ostatnich latach II wojny światowej.

Struktura organizacyjna

Na czele Książnicy Pomorskiej stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Od 14 czerwca 2004 r. funkcję dyrektora Książnicy Pomorskiej pełni Lucjan Bąbolewski.

Dyrektor zarządza Książnicą przy pomocy zastępcy. Od 13 maja 2013 r. funkcję tę pełni Bożena Winiarska.

Dział Dyrekcja

 • Sekretarz naukowy odpowiada za całokształt spraw związanych z rozwojem naukowym Książnicy Pomorskiej. Od 2007 r. funkcję sekretarza naukowego pełni Cecylia Judek.
 • Bibliotekarz systemowy odpowiada za całokształt prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem zintegrowanego systemu bibliotecznego. Od 2007 r. funkcję bibliotekarza systemowego pełni Lilia Marcinkiewicz.
 • Oddział kontroli zbiorów
 • Oddział ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pomocowych
 • Radca prawny
 • Specjalista ds. informacji niejawnych i ochrony ppoż
 • Sekretariat
 • Służba BHP

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Zadania Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów realizowane są przez:

 • Oddział Gromadzenia Zbiorów,
 • Oddział Opracowania Zbiorów.

Do zakresu działania jednostki należy m. in.: gromadzenie zbiorów dla Książnicy Pomorskiej; współpraca z innymi bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie opracowania zbiorów; przechowywanie wybranych wydawnictw (polskich i obcych) jako rezerwy zbiorów Książnicy Pomorskiej oraz gospodarowanie dubletami i drukami zbędnymi; opracowanie formalne i rzeczowe oraz inwentaryzowanie wydawnictw zwartych i ciągłych, niezależnie od nośnika; wydawanie opinii o wartości zbiorów i innych materiałów bibliotecznych np. oferowanych do zakupu; wymiana materiałów bibliotecznych z instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami prywatnymi.

Dział Udostępniania Zbiorów

Zadania Działu Udostępniania Zbiorów realizują:

 • Oddział Czytelni: Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism;
 • Oddział Wypożyczeń: Wypożyczalnia Główna, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna;
 • Oddział Przechowywania Zbiorów.

Do zakresu działania jednostki należy m. in.: współpraca z innymi działami w kształtowaniu polityki gromadzenia zbiorów Książnicy; przechowywanie i ochrona zbiorów obejmujących wydawnictwa od XIX w., z wyłączeniem dziedzin wyodrębnionych w działach specjalnych; melioracja zbiorów; udostępnianie zbiorów (wypożyczanie zbiorów na zewnątrz, udostępnianie zbiorów na miejscu, realizowanie zamówień międzybibliotecznych);

Dział Zbiorów Specjalnych

Zadania Działu Zbiorów Specjalnych realizują:

 • Oddział Zbiorów Muzycznych i Ikonograficznych;
 • Oddział Rękopisów i Starych Druków;
 • Oddział Dokumentów Życia Społecznego i Kartografii;
 • Oddział Książki Mówionej i Mikroform.

Do zakresu działania jednostki należy m. in.: gromadzenie i opracowanie zbiorów specjalnych; pozyskiwanie archiwów i spuścizn (literackich i rodzinnych); przechowywanie, zabezpieczanie i ochrona zbiorów; prowadzenie katalogów i kartotek zgodnie z wymogami dotyczącymi poszczególnych rodzajów zbiorów specjalnych; udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu w Czytelni Zbiorów Specjalnych; udzielanie informacji o zbiorach i katalogach, opracowywanie kwerend; prowadzenie, w oparciu o zbiory, prac bibliograficznych i badawczych oraz publikowanie ich wyników; popularyzowanie zbiorów, w tym organizowanie: lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich i promocji książek, wystaw i okolicznościowych prezentacji zbiorów, koncertów, itp.; prowadzenie współpracy z bibliotekami, instytucjami naukowymi, muzycznymi, towarzystwami kulturalnymi w kraju i za granicą w zakresie gromadzenia zbiorów, wymiany informacji, popularyzacji zbiorów i prac badawczych oraz organizacja i udział w pracach sympozjów, konferencji krajowych i międzynarodowych.

Dział Regionalny

Zadania Działu Regionalnego realizują:

 • Czytelnia Pomorzoznawcza;
 • Pracownia Bibliografii Pomorza Zachodniego.

Do zakresu działania jednostki należy m. in.: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów regionalnych; przechowywanie, zabezpieczanie i kwalifikowanie zbiorów do renowacji; prowadzenie regionalnych katalogów, kartotek, komputerowych baz danych; prowadzenie działalności informacyjnej i dydaktycznej w zakresie specjalizacji działu; prowadzenie prac badawczych i publikowanie ich wyników; realizacja kwerend; inspirowanie i organizowanie kulturalnych działań regionalnych – wystaw, publikacji, konferencji popularnonaukowych itp.; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami regionalnymi w kraju i za granicą; organizacja i udział w pracach sympozjów, konferencji krajowych i międzynarodowych; opracowywanie bibliografii Pomorza Zachodniego w zakresie piśmiennictwa krajowego; popularyzacja bibliografii jako regionalnego źródła badawczego oraz współpraca z zespołami redagującymi bibliografie regionalne w kraju i za granicą.

Biblioteka Niemiecka. Medioteka Języka Niemieckiego

W strukturze Działu funkcjonuje ponadto Biblioteka Niemiecka. Medioteka Języka Niemieckiego.

Działalność Biblioteki Niemieckiej określona jest umową zawartą pomiędzy Zarządem Centralnym Instytutu Goethego w Monachium a Dyrektorem Książnicy Pomorskiej. Do głównych zadań jednostki należy: gromadzenie, opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów niemieckojęzycznych oraz ich udostępnianie; spełnianie funkcji Medioteki Języka Niemieckiego; upowszechnianie języka niemieckiego, oraz nauki języka niemieckiego w regionie; prowadzenie działalności kulturalnej, dydaktycznej i informacyjnej w zakresie specjalizacji Biblioteki Niemieckiej; upowszechnianie czytelnictwa w języku niemieckim; prowadzenie stałej działalności informacyjnej o krajach niemieckojęzycznych; popularyzacja pracy Biblioteki Niemieckiej i jej zbiorów; utrzymywanie stałej współpracy z Instytutem Goethego w Niemczech i w Polsce, a także z innymi instytucjami kultury, nauki i szkolnictwa w zakresie specjalizacji Biblioteki Niemieckiej.

Dział Informacji Naukowej i Promocji

Zadania Dział Informacji Naukowej i Promocji realizują:

 • Informatorium;
 • Informacja Gospodarcza i Prawna;
 • Zespół ds. Promocji Książnicy Pomorskiej;
 • Pracownia Zbiorów Normalizacyjnych.

Do zakresu działania jednostki należy m. in.: zapisywanie i rejestracja czytelników w głównej bazie użytkowników; obsługa informacyjna użytkowników Książnicy; oprowadzanie zorganizowanych grup młodzieży szkolnej, studentów, gości krajowych i zagranicznych po agendach Książnicy, zapoznawanie ich z historią, strukturą i działalnością biblioteki; przechowywanie, zabezpieczanie i ochrona zbiorów oraz kwalifikowanie zbiorów do renowacji; prowadzenie prac badawczych w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz publikowanie ich wyników; opracowywanie formalne i przedmiotowe wydawnictw normalizacyjnych, oraz aktualizowanie istniejących opisów bibliograficznych; opracowywanie informatorów o działalności Książnicy, materiałów okolicznościowych, katalogów wystaw; rozwijanie współpracy Książnicy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi; organizowanie konferencji prasowych, utrzymywanie stałego kontaktu z dziennikarzami, przygotowywanie i przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych przez Książnicę; planowanie i organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych w Książnicy Pomorskiej; prowadzenie kalendarza wystaw, spotkań, konferencji oraz rocznic; prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowych wyróżnień Książnicy, osobom zasłużonym dla biblioteki; organizacja i udział w sympozjach, konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie informacji naukowej, gospodarczej i prawnej.

Dział Instrukcyjno-Metodyczny

Do zakresu działania jednostki należy: współpraca z bibliotekami samorządowymi województwa zachodniopomorskiego (prowadzenie działalności instruktażowej w zakresie całokształtu pracy bibliotek publicznych; współpraca i sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami samorządowymi zgodnie z zadaniami biblioteki wojewódzkiej; udzielanie informacji władzom samorządowym na temat działalności bibliotek; współpraca z bibliotekami samorządowymi w zakresie komputeryzacji prac bibliotecznych; organizacja wymiany doświadczeń pomiędzy bibliotekami); prowadzenie działalności dydaktycznej dla bibliotekarzy województwa zachodniopomorskiego (współpraca z ośrodkami doskonalenia i kształcenia bibliotekarzy; opracowywanie i realizacja planu doskonalenia zawodowego bibliotekarzy bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego; organizowanie praktyk dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy w Książnicy Pomorskiej; prowadzenie praktyk dla studentów; organizacja szkoleń dla pracowników Książnicy; opracowywanie statystyki rocznej z działalności bibliotek publicznych w województwie zachodniopomorskim; opracowywanie sprawozdań ze stanu czytelnictwa i rozwoju bibliotek publicznych w województwie zachodniopomorskim; wsparcie metodyczne działań mających na celu poprawę jakości usług Książnicy oraz gromadzenie i opracowywanie materiałów metodycznych.

Dział Informatyki

Do zakresu działania jednostki należy m. in.: instalowanie i wdrażanie programów i systemów komputerowych; opieka merytoryczna, aktualizacja i pomoc w eksploatacji używanych programów; udzielanie pomocy i rad fachowych przy projektach instalacji nowych programów komputerowych w bibliotekach samorządowych; instalowanie i konserwacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych; administrowanie bibliotecznym systemem komputerowym i bazami danych; zarządzanie Zachodniopomorską Biblioteką Cyfrową „POMERANIA” i systemami do jej tworzenia; zarządzanie Rozproszonym Katalogiem Centralnym Bibliotek Szczecina i Regionu oraz systemami do jego tworzenia; administrowanie witrynami internetowymi Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej i Rozproszonego Katalogu Centralnego Bibliotek Szczecina i Regionu; przygotowywanie wytycznych do digitalizacji zbiorów Książnicy; sprawdzanie technicznej poprawności obiektów cyfrowych powstałych w wyniku digitalizacji i przekazywanie ich do opracowania; zabezpieczanie obiektów cyfrowych, ewidencja i przechowywanie ich w Archiwum Cyfrowym Plików Wzorcowych Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz administrowanie i zarządzanie siecią komputerową, serwerami, kontami poczty elektronicznej, witryną internetową Książnicy Pomorskiej.

Dział Reprografii i Konserwacji Zbiorów

Zadania Dział Reprografii i Konserwacji Zbiorów realizują:

 • Oddział Reprografii;
 • Oddział Konserwacji i Renowacji Zbiorów;
 • Oddział Mikrofilmowania, Fotografowania i Digitalizacji.

Do zakresu działania jednostki należy: opracowanie techniczne, skład i drukowanie wydawnictw Książnicy Pomorskiej; drukowanie akcydensów o charakterze użytkowym; prowadzenie bieżącej profilaktyki konserwatorskiej zbiorów o wartości muzealnej; renowacja i konserwacja zbiorów Książnicy Pomorskiej; mikrofilmowanie i digitalizacja zbiorów Książnicy oraz dokumentacja fotograficzna ważnych wydarzeń mających miejsce w Książnicy.

Dział ds. Organizacji Pracy i Kadr

Dział Księgowości

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Bibliografia

 • Regulamin organizacyjny Książnicy Pomorskiej