Wojewoda zachodniopomorski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wojewoda zachodniopomorski - terenowy organ administracji rządowej w obecnym województwie zachodniopomorskim i zwierzchnik zespolonej administracji rządowej na terenie tego województwa. Pozycję organizacyjno-prawną wojewody reguluje ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206). Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej (art. 6.). Sejmik województwa będący organem samorządu województwa nie jest pytany o opinię na temat kandydata mającego objąć stanowisko wojewody.

Przełożonym wojewody jest Premier RP. Nadzór nad działalnością wojewody sprawują: Prezes Rady Ministrów/Premier i minister właściwy do spraw administracji publicznej. Nadzór ten ma gwarantować przestrzeganie przez wojewodę prawa oraz polityki rządu, rzetelności i gospodarności oraz przestrzeganie przez niego poleceń i wytycznych otrzymanych od Premiera.

Więcej o wojewodach zachodniopomorskich: Wojewoda szczeciński

Zobacz też