Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Zarząd jest organem wykonawczym województwa wybieranym przez sejmik, w jego skład wchodzi marszałek, dwóch wicemarszałków i dwóch członków zarządu. Zarząd województwa wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Art.41 ust.2 cytowanej ustawy określa co należy w szczególności do zadań zarządu:

  1. wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
  2. gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo,
  3. przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
  4. przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie,
  5. organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
  6. kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników,
  7. uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.

Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych.

Pracę zarządu województwa organizuje marszałek, kieruje on również bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz.

Marszałek województwa jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Status prawny pracowników samorządu województwa określa odrębna ustawa.

BibliografiaIES64.png
Autor opracowania: Sylwia Wesołowska