Elżbieta Skórska

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
prof. dr hab. Elżbieta Skórska
biofizyk, nauczyciel akademicki
brak zdjecia
Data urodzenia 15 lipca 1957
Miejsce urodzenia Wrocław


Elżbieta Skórska (ur. 1957) – biofizyk, prof. dr hab. nauk rolniczych, nauczyciel akademicki

Życiorys

Elżbieta Maria Skórska z d. Piech urodziła się 15 lipca 1957 roku we Wrocławiu. Jest córką Mariana i Alicji z d. Solnickiej. Jej ojciec, prof. dr hab. Marian Piech, był wybitnym specjalistą z zakresu doświadczalnictwa i hodowli roślin, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Od najmłodszych lat związana ze Szczecinem. Uczęszczała do SP nr 64, a od 1969 roku do SP 56 im. Kapitana ż.w. Konstantego Maciejewicza. Naukę kontynuowała w klasie matematyczno-fizycznej w renomowanym V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Szczecinie (1976). W okresie licealnym uczęszczała na zajęcia Młodzieżowego Towarzystwa Nauki (sekcja fizyki) przy Pałacu Młodzieży. W latach 1976-1981 studiowała fizykę doświadczalną na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską Dozymetria egzoemisyjna jonów dodatnich pisała w Zakładzie Kriofizyki Ciała Stałego pod kierunkiem prof. dra hab. Bogdana Sujaka. W 1981 roku uzyskała dyplom magistra fizyki o specjalności fizyka doświadczalna.

W tym samym roku rozpoczęła pracę jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Fizyki Akademii Rolniczej w Szczecinie. Z uczelnią tą (od 2009 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) związana jest do dziś. W ciągu kolejnych lat przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej – asystenta stażysty, starszego asystenta, adiunkta, profesora.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała we wrześniu 1989 roku po obronie dysertacji Zastosowanie chemiluminescencji do badania utleniania wybranych substancji lipidowych, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Kołakowskiej na Wydziale Rybactwa Morskiego i Technologii AR w Szczecinie.

Wkrótce potem podjęła badania nad oddziaływaniem promieniowania UV-B na rośliny uprawne. Efektem kilkuletnich prac badawczych była rozprawa habilitacyjna Reakcja wybranych roślin uprawnych na promieniowanie UV-B. Na jej podstawie, a także na podstawie dorobku naukowo-dydaktycznego oraz kolokwium habilitacyjnego, w listopadzie 2000 roku przed Radą Wydziału Rolniczego SGGW w Warszawie uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomii o specjalności fizjologia roślin.

Od marca 2003 do 2018 roku była zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Fizyki i Agrofizyki. Tytuł profesora nauk rolniczych odebrała 17 listopada 2009 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie (nominacja 17 czerwca). Od 2019 roku jest zatrudniona na stanowisku profesora. Była senatorem Akademii Rolniczej w Szczecinie w latach 2005-2008, a następnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w latach 2009-2012. Od roku 2001 jest członkiem Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Jest wykładowcą kilku przedmiotów, których naucza według własnych autorskich programów, m.in. prowadziła ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, biofizyki i agrofizyki dla studentów kierunków Rolnictwo, Rybactwo morskie, Technika rolnicza i Zootechnika (1981-1993). W latach 1995-2000 prowadziła wykłady i ćwiczenia z przedmiotu „Zastosowania techniki komputerowej w badaniach naukowych” dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego. Od roku 1993 prowadzi wykłady i ćwiczenia z informatyki oraz technologii informacyjnej dla studentów kierunków Ogrodnictwo, Rolnictwo, Gospodarka przestrzenna oraz Architektura krajobrazu. Od 2002 roku na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa wykłada fizykę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach Towaroznawstwo, Technologia żywności i żywienie człowieka, Mikrobiologia stosowana oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem i Jakością Żywności. W ramach działalności dydaktycznej opracowała program z zakresu podstaw fotobiologii dla studentów ogrodnictwa. Zainicjowała studia na kierunku zakresu gospodarka przestrzenna. W latach 2010-2019 przewodniczyła radzie programowej tego kierunku.

Jest autorką i współautorką kilkuset publikacji i artykułów naukowych, materiałów z krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, a także podręczników, zbiorów ćwiczeń oraz materiałów dydaktycznych dla studentów. Publikuje w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w: „Acta Agrophysica”, „Acta Agrobotanica”, „Acta Physiologiae Plantarum”, „Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology”, „Bulletin of the Polish Academy of Science”, „Weed Science”.

Jest promotorką kilkunastu prac magisterskich na kierunkach ochrony środowiska, rolnictwa i biotechnologii oraz kilku rozpraw doktorskich z agronomii.

Interesuje się również szeroko pojętą informatyką. Z jej inicjatywy powstała strona internetowa Akademii Rolniczej w Szczecinie, którą prowadziła aż do przekształcenia uczelni w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, oraz strona ZUT (do końca 2010). W 2012 roku w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie ukończyła podyplomowe studia z zakresu zarządzania projektami informatycznymi. Jest autorką licznych artykułów i czterech przewodników poświęconych komputerowym systemom operacyjnym i edytorom tekstu.

Przynależność do stowarzyszeń naukowych: członek Polskiego Towarzystwa Biofizycznego (1983-2004; przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego 1998-2004), Polskiego Towarzystwa Botanicznego (1998-2011), Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego (od 2003) oraz Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (od 2004). Od 2011 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, w którym piastuje funkcję Zastępcy Prezesa Oddziału Szczecińskiego. W latach 2010-2014 była członkiem Komitetu Zarządzającego Akcji COST FA0906 „UV-B radiation: A Specific Regulator of Plant Growth and Food Quality in a Changing Climate” (UV4Growth).

Jest miłośniczką turystyki rowerowej i muzyki klasycznej. W latach 1992-1995 prowadziła własne wydawnictwo (ESOFT).

Mąż Stanisław Skórski był pracownikiem Elektrociepłowni Szczecin. Po przejściu na emeryturę w wieku 58 lat zaczął uprawiać biegi długodystansowe. W 2017 roku zdobył polską koronę półmaratonów, a rok później zaliczył swój pierwszy maraton w Szczecinie. Syn Tomasz Skórski jest absolwentem SP 56, V LO w Szczecinie oraz Politechniki Szczecińskiej (kierunek informatyka). Od 13 lat mieszka w Warszawie. Jest menedżerem w dużych spółkach akcyjnych, a także wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i w Katowicach.

Z prywatnego archiwumPublikacje (wybór)

Monografie naukowe

 • 1989Zastosowanie chemiluminescencji do badania utleniania wybranych substancji lipidowych (rozprawa doktorska), Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • 2000Reakcja wybranych roślin uprawnych na promieniowanie UV-B, „Rozprawy” nr 192, Akademia Rolnicza w Szczecinie
Rozdziały w monografiach naukowych

 • 2003Zastosowanie metod chemiluminescencyjnych do badania procesów utleniania olejów roślinnych (współautor: A. Murkowski), „Acta Agrophysica”, Zastosowanie fizyki w naukach rolniczych cz. II. Rozprawy i Monografie 93: s. 55-65
 • 2008Does the Nano-Gro® biostimulator increase tolerance of Tytus F1 cucumber plants in early growth phase to ultraviolet-B radiation? Biostimulators in modern agriculture, „Vegetable Crops” s. 44-53, Ed. House „Wieś Jutra”
 • 2011Przyrodnicze determinanty jakości życia w mieście – metodologia pomiaru (współautorzy: A. Kiepas-Kokot, A. Łysko) [w:] Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej (red. nauk. Waldemar Gulczyński), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 79-98
 • 2013Dynamiczny rozwój infrastruktury rowerowej w Szczecinie w latach 2011-2013 (współautor: A. Kiepas-Kokot), [w:] Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej III (red. nauk. Waldemar Gulczyński), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., s. 169-186
 • 2014Metody statystyczne w fizyce [w:] Agrofizyka – procesy, właściwości, metody (red. J. Gliński, J. Horabik, J. Lipiec, C. Sławiński), Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, s. 186-196
Artykuły naukowe w czasopismach naukowych (oryginalne prace twórcze)

 • 1983Influence of buthidazole, diuron and atrazine on some light reactions of photosynthesis (współautorzy: R.M. Devlin, A.J. Murkowski, I.I. Zbieć, S. Karczmarczyk), „Weed Science” 31, s. 879-883
 • 1983Influence of buthidazole on Chlorella vulgaris fluorescence and post-luminescence decay (współautorzy: R.M. Devlin, A.J. Murkowski, I.I. Zbieć, S. Karczmarczyk), „Northeast Weed Science Society” (USA) 37, s. 100-106
 • 1984Ocena wrażliwości pszenicy na niektóre herbicydy przy użyciu testu luminescencyjnego (współautor: A. Murkowski), „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie”, XXXV-Seria Agrotechniczna 110, s. 43-51
 • 1985Application of luminescence method for estimation of herbicide phytotoxicity (współautorzy: S. Gwizdek, A. Murkowski), „Acta Agrobotanica” 38 (1), s. 33-39
 • 1987Chemiluminescencja produktów tłuszczowych. Część 1, „Tłuszcze Jadalne” 25(1), s. 17-24
 • 1987Chemiluminescencja produktów tłuszczowych. Część 2, „Tłuszcze Jadalne” 25(2), s. 19-26
 • 1988Photosynthetic luminescence detection as the quick test of chilling resistance of cucumber plants (współautor: A. Murkowski), „Hodowla Roślin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo” 32 (1/2), s. 285-289
 • 1988The application of the luminescence method to evaluation of wheat and rape susceptibility to certain herbicides (współautor: A. Murkowski), „Hodowla Roślin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo” 32 (1/2), s. 171-174
 • 1993Adaptation of the measuring set recording ultraweak chemiluminescence to evaluation of plant oil oxidation, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 399, s. 209-211
 • 1993A detection set for measurements of ultraweak chemiluminescence of food products (współautor: A. Murkowski), „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 399, s. 155-158
 • 1994Ocena wrażliwości pszenżyta na herbicydy triazynowe (współautor: A. Murkowski), „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie” 162, s. 179-183
 • 1996Reakcja liści rzepaku na promieniowanie ultrafioletowe UV-B, „Rośliny Oleiste” 16(1), s. 287-292
 • 1997Wpływ napromieniowania UV-B na fotosyntezę liści rzepaku rosnących przy niedoborze niektórych składników mineralnych (współautor: A. Murkowski), „Rośliny Oleiste” 18(1), s. 111-118
 • 1997Chlorophyll a luminescence – an index of photoinhibition damages (współautor: A. Murkowski), „Currents Topics in Biophysics” 21(1): 72-78
 • 1998Wpływ długotrwałego napromieniowania UV-B na reakcje świetlne fotosyntezy i zawartość barwników w liściach roślin rzepaku, „Rośliny Oleiste” 19 (1), s. 81-87
 • 1998Application of luminescence for quality evaluation of various in vitro regenerated strawberry (współautorzy: A. Murkowski, G. Bartoszewski), „Acta Physiologiae Plantarum” 20 (4), s. 465-470
 • 1999Effect of chill on chlorophyll a fluorescence of cucumber leaves of plants subjected to UV-B irradiation, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 469 (1), s. 137-144
 • 1999Post-recovery assessment of UV-B irradiation effects in oilseed rape plants, „Oilseed Crops” 20 (1), s. 59-66
 • 1999The effect of UV-B radiation on the chlorophyll fluorescence parameters of the husked and the naked oat plants, „Acta Agrobotanica” 52 (1/2), s. 149-152
 • 1999Luminescence variations in cucumber (Cucumis sativus L.) leaves derived from different regeneration systems (współautorzy: A. Murkowski, T. Wróblewski, W. Burza), „International Journal of Horticultural Science” 5 (1-2), s. 50-52
 • 2000Comparison of responses of bean, pea and rape plants to UV-B radiation in darkness and in light, „Acta Physiologia Plantarum” 22 (2), s. 163-169
 • 2000Effect of short-term UV-B irradiation on chlorophyll fluorescence induction of wheat and rye leaves hardened at various intensity of light, „Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Science” 48 (1), s. 29-35
 • 2000Responses of pea and triticale photosynthesis and growth to long-wave UV-B radiation, „Biologia Plantarum” 43 (1), s. 129-131
 • 2000The effect of ultraviolet-B radiation on triticale plants, „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis” 206, „Agricultura” 82, s. 249-254
 • 2000Comparison of fluorescence in cucumber (Cucumis sativus L.) leaves of plants derived from in vitro regeneration system and from seeds (współautorzy: A. Murkowski, W. Burza), „Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences” 48 (1), s. 37-40
 • 2002Chlorophyll fluorescence of UV-B irradiated bean leaves subjected to chilling in light, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 481, s. 391-394
 • 2002Preliminary studies on susceptibility of selected varieties of oats to high UV-B radiation dose (współautor: R. Lewandowski), „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 481, s. 395-399
 • 2003Porównanie reakcji roślin trzech odmian owsa na promieniowanie UV-B (współautor: R. Lewandowski), „Biuletyn IHAR” 229, s. 199-204
 • 2004Influence of atrazine on chlorophyll fluorescence parameters in leaves of rape plants subjected to UV-B radiation, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 496, s. 433-438
 • 2004Aktywność peroksydazy i katalazy w liściach roślin owsa poddanych napromieniowaniu UV-B (współautor: R. Lewandowski), „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 496, s. 415-420
 • 2004Chlorophyll fluorescence in research of chill and light stress in cucumber plants from in vitro culture during acclimation (współautor: A. Murkowski), „Horticulture and Vegetable Growing” 23, 2, s. 192-198
 • 2004Chlorophyll fluorescence as indicator of chill and light stress in cucumber plants from in vitro culture during acclimatisation (współautor: A. Murkowski), „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 496, s. 167-173
 • 2005Zastosowanie fluorescencji chlorofilu do oceny skuteczności działania wybranych adiuwantów w mieszaninie z atrazyną (współautor: M. Swarcewicz), „Inżynieria Rolnicza” 4, 64, s. 253-259
 • 2006Comparison of some adjuvants efficacy with Azoprim and Buramet using chlorophyll fluorescence (współautor: M. Swarcewicz), „Communications in Applied Biological Sciences Ghent University” 71, 2a, s. 141-146
 • 2006Fluorescencyjna ocena biologicznej aktywności Burametu 70WG w połączeniu z wybranymi adiuwantami (współautor: M. Swarcewicz), „Progress in Plant Protection/ Postępy Ochrony Roślin” 46, 2, s. 162-164
 • 2006Influence of an adjuvant on the distribution of herbicides in a sediment/water system (współautor: M. Swarcewicz), „Communications in Applied Biological Sciences Ghent University” 71, 2a, s. 147-154
 • 2006Wpływ adiuwantów na desorpcję atrazyny z długozalegających pozostałości w glebie (współautor: M. Swarcewicz), „Progress in Plant Protection/Postępy Ochrony Roślin” 46, 2, s. 284-287
 • 2006Comparison of the response of wheat and oats to nickel in subsoil during the early phase of growth (współautorzy: W. Szwarc, A. Węgrzecki), „Polish Journal of Environmental Studies” 15, 2a, s. 195-198
 • 2007The effect of UV-B radiation on young triticale plants belonging to two forms differing of wax presence (współautor: W. Szwarc), „Biologia Plantarum” 51, 1, s. 189-192
 • 2007Fluorescencyjna ocena fitotoksyczności herbicydu Burex 80 WP z dodatkiem adiuwantów (współautorzy: M. Swarcewicz, E. Wrzesińska), „Progress in Plant Protection/Postępy” 47, 3, s. 262-266
 • 2007Adsorption of atrazine by soils varying in organic carbon content in the presence of the adjuvant (współautor: M. Swarcewicz), „Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology” 78, 3-4, s. 231-234
 • 2007Effect of Atpolan 80 EC on atrazine residues in soil (współautorzy: M. Swarcewicz, W. Paździoch), „Polish Journal of Chemical Technology” 9, 3, s. 5−8
 • 2007Wpływ promieniowania UV-B na wybrane cechy fizjologiczne roślin soi odmiany Augusta (współautor: W. Szwarc), „Biuletyn IHAR” 245, s. 215-221
 • 2008Influence of some herbicides with adjuvant Atpolan on photosynthetic electron transport in leaves of Chenopodium album L. and Beta vulgaris L. estimated by means of modulated chlorophyll a fluorescence (współautorzy: M. Swarcewicz, E. Wrzesińska), „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” 524, s. 425-430
 • 2008Comparison of phytotoxicity of lead and tin organic compounds by means of luminescence methods (współautor: A. Murkowski), „Acta Agrophysica” 11(1), s. 131-140
 • 2008Responses of young plants of barley and rye to nickel sulphate (współautor: W. Szwarc), „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura, Alimentaria, Piscatoria et Zootechnica” 260 (5), s. 67-74
 • 2009Comparison of susceptibility of crop oat cv. Akt and wild oat leaves to Dicuran 80 WP in mixture with two adjuvants measured by chlorophyll fluorescence (współautor: A. Murkowski), „Acta Agrophysica” 14 (2), s. 463-468
 • 2009Monitoring of ultraviolet B radiation in Poland, „UNFU Scientific Journal Ukraine/Nauk. Vestn. NLTU” 19.15, s. 209-214
 • 2009Measurements of carbon dioxide concentration [CO2] in atmosphere and influence of enhanced [CO2] on plants of wheat (Triticum aestivum L.) (współautorzy: U. Bashutska, S. Stankowski), „UNFU Scientific Journal Ukraine” 19.15, s. 198-205
 • 2009Influence of enhanced ultraviolet-B radiation on some plant species responses (współautor: M. Witczak), „UNFU Scientific Journal Ukraine” 19.15, s. 205-209
 • 2010Effect of (C6H5)3PbCl and (C6H5)3SnCl on delayed luminescence intensity, evolving oxygen and electron transport rate in photosystem II of Chlorella vulgaris (współautor: A. Murkowski), „Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology” 84(2), s. 157-160
 • 2011Comparison of chlorophyll fluorescence parameters of Cucumis sativus and Mentha piperita leaves exposed to short-term UV-B irradiation, „Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica” 53, 1, s. 16-19
 • 2012Comparison of susceptibility of leaves on short-term UV-B irradiation (współautor: A. Murkowski), „International Agrophysics” 26, 4, 395-400
 • 2012Rozwój infrastruktury rowerowej w Szczecinie na tle innych polskich miast (współautor: A. Kiepas-Kokot), „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 142 Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju (red. A. Maciejewska), s. 321-334
 • 2012Organizacja systemu zbierania i odzysku odpadów biodegradowalnych w miastach (współautorzy: A. Kiepas-Kokot, A. Łysko), „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 142 Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju (red. A. Maciejewska)s. 491-502
 • 2016Kierunek studiów gospodarka przestrzenna w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie – doświadczenia i nowe wyzwania (współautorzy: A. Kiepas-Kokot, L. Wołejko, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 260 Gospodarka przestrzenna – potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia (red. T. Kudłacz, B. Zawilińska), s. 64-80
 • 2016Ekologia człowieka – wybrane aspekty, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 65, 4, s. 473-475
 • 2016Oddziaływanie słonecznego promieniowania ultrafioletowego na organizm człowieka, „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 65, 4, s. 657-667
 • 2016Czy zwiększona zawartość dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu ma wpływ na naszą sprawność intelektualną? (współautor: A. Murkowski), „Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych” 65, 4, s. 631-636
 • 2018Photosynthetic responses of Chlorella vulgaris L. to short-term UV-B radiation exposure (współautor: A. Murkowski), „Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica” 60/1, s. 65-71
 • 2019Long wave UV-B radiation and Asahi SL modify flavonoid content and radical scavenging activity of Zea mays var. Saccharata leaves (współautorzy: M. Grzeszczuk, M. Barańska, B. Wójcik-Stopczyńska), „Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica” 61/1

Artykuły naukowe w materiałach konferencyjnych

 • 1986Badanie właściwości oleju rzepakowego metodą chemiluminescencyjną „Zeszyty Problemowe IHAR - Wyniki badań nad rzepakiem ozimym w 1985 r.”, Radzików k. Warszawy, s. 352-356
 • 1986Zastosowanie fotosyntetycznej luminescencji do oceny chłodoodporności roślin ogórka (współautor: A. Murkowski), Materiały IV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Mrozoodporność” w Kórniku, 21-22 listopada 1985, Poznań, s. 67-75
 • 1986Luminescencyjna ocena chłodoodporności ogórka (współautor: A. Murkowski), Materiały VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biofizycznego w Szczecinie, 24-26 września 1986, Szczecin, s. 165-166
 • 1986Wpływ kadmu na zawartość chlorofilu i fotosyntetyczną luminescencję Chlorella v. (współautor: A. Murkowski), Materiały VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biofizycznego w Szczecinie, 24-26 września 1986, Szczecin, s. 165-166
 • 1986Zastosowanie testów luminescencyjnych do oceny fitotoksyczności herbicydów stosowanych w ochronie rzepaku ozimego (współautor: A. Murkowski), „Zeszyty Problemowe IHAR – Wyniki badań nad rzepakiem ozimym w 1985 r.”, Radzików k. Warszawy, s. 191-198
 • 1987Chemiluminescence method of rape oil investigation, Proceedings of 7th International Rapeseed Congress, Poznań 11-14 maja 1987, vol. 7, s. 1415-1421
 • 1990Ocena wpływu światła na fotoutlenianie oleju rzepakowego (współautor: A. Murkowski), „Zeszyty Problemowe IHAR - Rośliny Oleiste. Wyniki badań za rok 1988”, I, s. 73-77
 • 1990Fluorescencyjna ocena mrozoodporności liści rzepaku ozimego (współautorzy: A. Murkowski, Z. Prokowski), „Zeszyty Problemowe IHAR - Rośliny Oleiste. Wyniki badań za rok 1989”, II, s. 254-261
 • 1990Wpływ wybranych antyoksydantów na chemiluminescencję trioleinianu glicerolu poddanego termoutlenianiu, Materiały II Sesji Naukowej Oddziału Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, s. 80-84
 • 1991Wpływ fotoutleniania na fluorescencję trioleinianu glicerolu, Materiały III Sesji Naukowej Oddziału Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, s. 100-103
 • 1991Zastosowanie termoluminescencji do badania fotosyntezy (współautor: A. Murkowski), Materiały III Sesji Naukowej Oddziału Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, s. 88-93
 • 1991Ocena mrozoodporności roślin rzepaku za pomocą luminescencji aparatu fotosyntetycznego (współautor: A. Murkowski), „Zeszyty Problemowe IHAR – Rośliny Oleiste”, I, s. 85-91
 • 1992Wpływ sposobu utleniania trioleinianu glicerolu na jego widmo chemiluminescencji, Materiały IV Sesji Naukowej Oddziału Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, s. 90-93
 • 1992Badanie mrozoodporności roślin rzepaku metodami luminescencyjnymi (współautor: A. Murkowski), Materiały VII Ogólnokrajowego Seminarium Naukowego „Mrozoodporność”, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań, s. 56-60
 • 1993Porównanie przydatności testów luminescencyjnych do oceny odporności liści pszenicy ozimej na mróz (współautor: A. Murkowski), Materiały VIII Ogólnokrajowego Seminarium Naukowego „Mrozoodporność”, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań, s. 87-90
 • 1996Wpływ promieniowania ultrafioletowego na pierwotne reakcje fotosyntezy wybranych roślin [w:] Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych (red. S. Grzesiak), ZFR PAN, Kraków, s. 517-522
 • 1997Stanowiska do uprawy roślin przy zwiększonym napromieniowaniu ultrafioletem B (współautorzy: A. Murkowski, A. Mila), Materiały IX Międzynarodowej Sesji Naukowej „Inżynieria rolnicza w dydaktyce i nauce”, 4-5 grudnia 1997, Instytut Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, s. 130-135
 • 1998Zmiany wywołane napromieniowaniem UV-B w aparacie fotosyntetycznym liści grochu poddanych działaniu linuronu, International Scientific Meeting „Ecophysiological aspects of plant responses to stress factors”, Kraków, 14-16 czerwca 1997, Zakład Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk, Kraków, s. 329-330
 • 1998Wpływ promieniowania UV-B na stężenie dialdehydu malonowego (MDA) w liściach wybranych roślin (współautor: J. Antonowicz), Materiały X Międzynarodowej Sesji Naukowej „Aktualne problemy inżynierii rolniczej”, Międzyzdroje, 17-19 czerwca 1998, Międzyzdroje, s. 184-186
 • 1998Wpływ promieniowania UV-B na szybkość asymilacji CO2 i transpiracji liści wybranych roślin (współautor: D. Bil), Materiały X Międzynarodowej Sesji Naukowej „Aktualne problemy inżynierii rolniczej”, Międzyzdroje, 17-19 czerwca 1998, Międzyzdroje, s. 271-273
 • 1998Wpływ promieniowania UV-B na zawartość flawonoidów w liściach wybranych roślin (współautor: D. Rejewska), Materiały X Międzynarodowej Sesji Naukowej „Aktualne problemy inżynierii rolniczej”, Międzyzdroje, 17-19 czerwca 1998, Międzyzdroje, s. 186-188
 • 2016Oddziaływanie słonecznego promieniowania UV na organizm człowieka/The Effect of Sun Ultraviolet Radiation on Human Body, II Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka”/II International Conference “Human Ecology”, Szczecin, 9-10 czerwca 2016, Szczecin, s. 187-188
 • 2016Wpływ zwiększonej zawartości CO2 w powietrzu na sprawność intelektualną/Influence of Increased Content of Indoor CO2 on Intellectual Efficiency (współautor: A. Murkowski), II Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka”/II International Conference “Human Ecology”, Szczecin, 9-10 czerwca 2016, Szczecin, s. 149-150


Skrypty i przewodniki dydaktyczne

 • 1993Suplement do skryptu „Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki”, Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin (35 s.)
 • 1996Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki z elementami biofizyki i agrofizyki (red. D. Gołębiowska). Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin
 • 1997Informatyka [w:] Przewodnik metodyczny dla studentów studiów zaocznych III roku kierunku Ochrona Środowiska Wydziału Rolniczego (red. H. Czyż), Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin, s. 10-12
 • 1998Informatyka [w:] Przewodnik metodyczny dla studentów I roku 3,5 letnich studiów zaocznych na kierunku Ochrona Środowiska Wydziału Rolniczego (red. H. Czyż), Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin, s. 62-64
 • 1998Podstawy informatyki [w:] Przewodnik metodyczny dla studentów II roku 3,5 letnich studiów zaocznych na kierunku Rolnictwo Wydziału Rolniczego (red. H. Czyż), Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin, s. 11-13
 • 2003Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki z elementami agrofizyki (praca zbiorowa pod red. A. Brzóstowicza i D. Gołębiowskiej), Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin (156 s.)
 • 2005Fizyka w zadaniach, Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin (75 s.)
 • 2006Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki (red. E. Skórska), Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin (145 s.)
 • 2007Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki i biofizyki dla biotechnologów cz. 1. – fizyka (red. D. Gołębiowska; współautorzy: A. Brzóstowicz, D. Gołębiowska, A. Murkowski), Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin, s. 1−216
 • 2008Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki - wyd. II (red. E. Skórska), Wyd. AR w Szczecinie, Szczecin (146 s.)
 • 2009Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki - wyd. III (red. E. Skórska), Wyd. ZUT w Szczecinie, Szczecin (146 s.)
Inne opublikowane prace

 • 1992System operacyjny DR DOS 6.0 (współautor: B. Piech), Wyd. ESOFT, Szczecin (wyd. I i II uzup.)
 • 1992Edytor tekstu AMI PRO, Wyd. ESOFT, Szczecin
 • 1993System operacyjny MS DOS 6.0, Wyd. ESOFT, Szczecin
 • 1994System operacyjny MS DOS 6.2, Wyd. ESOFT, Szczecin (106 s.)
 • 1994Podstawy systemu operacyjnego MS DOS 5.0 (cz. 3-8), „Buchalter” nr 10, s. 23-25; nr 12, s. 25-28; nr 14, s. 23-25; nr 16, s. 16-18; nr 18, s. 20-22; nr 20, s. 18-22
 • 1994Co nowego w DOS-ie 6.0 i 6.2?, „Buchalter” nr 22, s. 19
 • 1994Edytory tekstu, „Buchalter” nr 24, s. 21-22
 • 1996Teaching of agricultural statistics and informatics in Agricultural University of Szczecin (współautor M. Piech), Proc. of Harma Concerted Action VI Workshop, Berlin 20-21 września 1996, Berlin, s.56-57
 • 1993Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku (współautorzy: Z. Dowgiałło, T. Kiziukiewicz, B. Krawiec, W. Krupińska, M. Malicki, Z. Mongiało, A. Piwowarski), Wyd. Znicz, Szczecin (wyd. III)
 • 1994Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku (współautorzy: Z. Dowgiałło, T. Kiziukiewicz, B. Krawiec, W. Krupińska, M. Malicki, Z. Mongiało, A. Piwowarski), Wyd. Znicz, Szczecin (wyd. IV uzup.)
 • 1996Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy (współautorzy: Z. Dowgiałło, T. Kiziukiewicz, B. Krawiec, W. Krupińska, M. Malicki, Z. Mongiało, B. Nadolna, A. Piwowarski), Wyd. Znicz, Szczecin (wyd. V rozsz.)
 • 1998Słownik ekonomiczny (współautorzy: Z. Dowgiałło, T. Kiziukiewicz, B. Krawiec, W. Krupińska, M. Malicki, Z. Mongiało, B. Nadolna, A. Piwowarski), Wyd. Znicz, Szczecin (wyd. VI rozsz.)
 • 2000Warsztaty ekofizjologiczne, „Biuletyn Akademii Rolniczej w Szczecinie” nr 9-10, s. 20-21
 • 2001Fotograficzne aparaty cyfrowe, „Biuletyn Akademii Rolniczej w Szczecinie Agrarius” nr 3-4, s. 14-15
 • 2001Czy kształcimy drogo czy tanio? Ile kosztują studia na Wydziale Rolniczym?, „Biuletyn Akademii Rolniczej w Szczecinie” nr 5-6 (97-98), s. 22
 • 2009Pieniądze z UE na naukę i szkolnictwo wyższe, „Forum Uczelniane. Pismo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie” nr 2(2), s. 20-21
Patent

 • 1990 – PATENT nr P-256247 (Opis patentowy nr 149 391 PL z 30.06.1990): Sposób określania chłodoodporności roślin uprawnych (współautor: A. Murkowski)
Nagrody i wyróżnienia

 • 1986 – nagroda indywidualna Polskiego Towarzystwa Biofizycznego za poster naukowy prezentowany na VI Zjeździe PTBF w Szczecinie w dn. 24−26 września 1986
 • 1988 – wyróżnienie Komitetu Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk za poster naukowy prezentowany na XIX Sesji Naukowej KTiChŻ PAN w Szczecinie w dn. 28-29 czerwca 1988
 • 1988 – Nagroda Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie III st. zespołowa za osiągnięcia naukowe
 • 1989 – Nagroda Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie II st. zespołowa za osiągnięcia naukowe
 • 1990 – Nagroda Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie III st. indywidualna za osiągnięcia naukowe
 • 1991 – Nagroda Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie II st. zespołowa za osiągnięcia naukowe
 • 2003 – Nagroda Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie I st. zespołowa za osiągnięcia naukowe
 • 2005 – Nagroda Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie II st. zespołowa za osiągnięcia naukowe
 • 2006 – Nagroda Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie III st. indywidualna za osiągnięcia naukowe
 • 2009 – Nagroda Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie III st. zespołowa za osiągnięcia naukowe
 • 2009 – Nagroda Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie I st. indywidualna za osiągnięcia naukowe i uzyskanie tytułu naukowego
 • 2012 – Nagroda Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie II st. zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne
 • 2015 – Nagroda Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie II st. zespołowa za osiągnięcia dydaktyczneOdznaczenia

 • 1990 – medal Amicus Scientiae et Veritatis przyznany przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe za osiągnięcia w zakresie badań nad chemiluminescencją produktów spożywczych
 • 2000 – Brązowy Krzyż Zasługi
 • 2004 – Medal Komisji Edukacji NarodowejBibliografia

 • 50 lat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, Wyd. AR, Szczecin 2004
 • 60 lat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1954-2014, Wyd. ZUT, Szczecin 2014
 • Złota Księga Nauk Przyrodniczych 2017, Polski Instytut Biograficzny, Wyd. Helion S.A., Gliwice 2018
IES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz